INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679
ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“

V souladu se zásadou transparentnosti Vás tímto jako své uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, dodavatele, návštěvy a další osoby informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

1. Informace o správci osobních údajů
KASPER KOVO s.r.o.
se sídlem Žitná 476, 541 03 Trutnov, IČ: 465 08 465, (dále jen „Správce”)

2. Kontaktní údaje pro ochranu osobních údajů
Bližší informace o ochraně osobních údajů dle GDPR lze získat na telefonním čísle: +420 736 771 597
nebo na e-mailu: buldoq@seznam.cz, případně info@kasperkovo.cz.

 

3. Účel zpracování a právní základ, kategorie osobních údajů
Účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností Správce (zaměstnavatele) vyplývajících z pracovněprávního vztahu se zaměstnancem a obecně závazných právních předpisů vůči příslušným úřadům a orgánům. V případě zpracování podoby kamerovým systémem pak nutnost ochrany majetku Správce před krádeží apod., jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců Správce a třetích osob. U dodavatelů a odběratelů
je účelem zpracování řádné plnění smlouvy. Osobní údaje zpracováváme jak písemně, tak elektronickou formou.

 

O zaměstnancích zpracováváme tyto údaje:

Na základě plnění právní povinnosti Správce zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (titul, jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu trvalého pobytu, případně kontaktní adresu), a dále údaje umožňující kontakt s Vámi (telefonní číslo, e-mailová adresa), údaje související s poskytnutím benefitů zaměstnavatele, údaje o Vašem bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, údaje zvláštní kategorie o Vašem zdravotním stavu (např. zdravotní prohlídky, pracovní neschopnost, očkování, testování).

Na základě našeho oprávněného zájmu pak Vaši podobu pomocí kamerového systému, v případě použití služebního vozidla s GPS, pak Vaše souřadnice z důvodu zajištění knihy jízd, ochrany vozidel proti krádeži, zamezení černým jízdám apod.). 

Na základě Vašeho souhlasu pak v takovém případě schválené soukromé cesty služebním vozidlem. Není-li naplněn jiný právní důvod, osobní údaje zpracováváme na základě svobodného souhlasu subjektu údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů (např. souhlas ve smyslu § 84 a 85 občanského zákoníku). Fotografie, videozáznamy a projevy osobní povahy určené ke zveřejnění, např. na webových stránkách a na sociálních sítích Správce, zpracováváme jen na základě výslovně uděleného souhlasu. 

O uchazečích o zaměstnání dle § 30 zákoníku práce: kontaktní údaje (tituly, jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail), doklady o vzdělání, údaje z profesního životopisu nebo motivačního dopisu, kvalifikace, kurzy, zájmy, praxe, výpis z RT.

Pokud neuspějete v příjímacím řízení na poprvé, v případě Vašeho zájmu pak s Vaším souhlasem si poskytnuté osobní údaje uchováme na dobu, na kterou nám dáte souhlas, abychom Vás pak mohli znovu oslovit do dalšího přijímacího řízení. Máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

U hostů, dodavatelů a návštěv elektronicky evidujeme z důvodu zajištění řádné identifikace (bezpečnostní důvody) jméno, příjmení a číslo občanského průkazu, dále registrační značky vozidel a podobu subjektu údajů pomocí kamerového systému. U dodavatelů navíc kontaktní údaje v rámci smluvního vztahu za účelem plnění smlouvy, u odběratelů pak včetně poptávky a objednávky.

 

4. Popis kategorií příjemců
Výše uvedené osobní údaje subjektů údajů mohou být poskytnuty orgánům veřejné správy a dalším subjektům v souvislosti s plněním zákonem stanovených práv a povinností Správce, poskytovatelům údržby informačního systému Správce, jakož i soukromoprávním subjektům v rámci zajišťování pojištění, stravování a jiných potřeb osob podle bodu č. 3 v rámci podnikatelské činnosti Správce.

Zpracování osobních údajů provádí Správce. Zpracování osobních údajů však mohou pro Správce provádět
i zpracovatelé, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů podle čl. 28 GDPR a kteří poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky GDPR, včetně podmínky povinné mlčenlivosti všech svých zainteresovaných zaměstnanců. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.

 

5. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů
Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti pracovněprávního vztahu a po jeho skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a GDPR. Je-li právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, osobní údaje budou vymazány bez zbytečného odkladu po naplnění účelu, pro který byly tyto údaje zpracovány, nebo bez zbytečného odkladu po odvolání souhlasu subjektem údajů. Údaje z elektronické databáze návštěv jsou mazány do jednoho roku od poslední návštěvy. Záznamy z kamerového systému se automaticky promazávají vždy po 14-ti dnech.

 

6. Informace o právech dle GDPR
Jedná se o tato Vaše práva:

  • Právo na přístup = právo kdykoliv požádat Správce o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto svým osobním údajům a k informacím uvedeným v čl. 15 GDPR;
  • Právo na opravu = právo kdykoliv požádat Správce o opravu osobních údajů;
  • Právo na výmaz („právo být zapomenut“) = právo na to, aby Správce provedl výmaz osobních údajů, zejména v případech, kdy tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, nebo kdy dojde k odvolání souhlasu s jejich zpracováním; nebrání-li tomu zákonný důvod.
  • Právo na omezení zpracování = právo kdykoliv požádat Správce o omezení zpracování osobních údajů, je-li přesnost nebo zákonnost jejich zpracování sporná;
  • Právo na přenositelnost údajů = právo na získání údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, v případě, že zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně.
  • Právo vznést námitku = právo kdykoliv vznést u Správce námitku proti zpracování osobních údajů v případě, že je zpracování prováděno z titulu oprávněného zájmu, a to z důvodů týkajících se konkrétní situace;
  • Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování = právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, vyjma případů strojového vyhodnocování výsledků přijímacích zkoušek, testu apod.; 
  • Právo odvolat souhlas = právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud souhlas představuje právní základ jejich zpracování;
  • Právo podat stížnost = právo kdykoliv podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.